Wróć do listy komunikatów

LICYTACJA nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej działkę nr 1030/2 w użytkowaniu wieczystym, położonej w miejscowości Skoki ul. Antoniewska 12A, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie

KM 1303/15

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.03.2018r. o godz. 9:00 w Sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu z/s w Wągrowcu, ul. Kościuszki 18 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej działkę nr 1030/2 w użytkowaniu wieczystym, położonej w miejscowości Skoki ul. Antoniewska 12A, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr PO1B/00045988/6  w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu, stanowiącej

własność gruntu: Gmina i Miasto Skoki

- prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków dłużnika:

Deminiak Dariusz

Licytowaną nieruchomość stanowi :

- działka gruntu 1030/2 o pow. 525 m2 w użytkowaniu wieczystym, zabudowana:

- budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 251,93 m2

- uzbrojenie i urządzenie terenu

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 477.700,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwot358.275,00 zł

Zgodnie z art. 867[1]§1. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 47.770,00 zł /w gotówce/ w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastiana Żurek, ul. M. Reja 32A/13 w Wągrowcu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W/w rękojmie można również wpłacać na konto komornika nr: 66102039030000120200278820 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Wągrowcu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, a przed rozpoczęcie licytacji okazać potwierdzenie przelewu.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 13.03.2018r. o godz. 10:00, natomiast elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.